„Shell-Lendület” Kutatás

Adatkezelési Szabályzat

 

Mit tartalmaz ez az Adatkezelési Szabályzat

Jelen Adatkezelési Szabályzatnak az a célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Ön részére az „…” Kutatásban (a „Kutatás”) való részvétele és a Kutatás során esetlegesen lefolytatott mélyinterjúk során gyűjtött személyes adatainak felhasználásáról. A Kutatást a Shell Hungary zRt. megbízásából kerül lefolytatásra.

A Kutatás keretében közvetlenül és kizárólag a Darwin’s Marketing Evolution Kft. (a „Darwin’s”) gyűjti az Ön véleményeit, gondolatait, amelyeket Ön önkéntesen ad meg a részünkre, egyrészről úgy, hogy Ön kitölti a Kutatás kérdőívét abból a célból, hogy felvételt nyerhessen a Kutatásban, másrészről a Kutatásban lefolytatásra kerülő mély interjúk során közvetlenül megadott válaszaival.

A Kutatásban való részvétele teljes mértékben önkéntes és kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul.

 

Ki a felelős a Kutatáshoz gyűjtött személyes adatokért?

A Kutatás céljaira összegyűjtött és felhasznált személyes adatait a Darwin’s Marketing Evolution Kft. (1023. Budapest, Árpád fejedelem út 47. VI/24., cégjegyzékszáma: 01-09-296895)kezeli.

a Darwin’s Marketing Evolution elérhetőségei:

Cím: 1023. Budapest, Árpád fejedelem út 47. VI/24.

Levelezési cím: 1301 BUDAPEST, PF. 51.

E-mail cím:  majer@darwins.hu

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. számú törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja) szerint az Ön önkéntes hozzájárulása, illetve különleges adatai tekintetében az Infotv. 5.§ (2) a) pontja szerint az Ön önkéntes írásbeli hozzájárulása.

 

Az adatgyűjtés célja, a gyűjtött és kezelt adatok jellege

Személyes adatait a Kutatás lefolytatásával kapcsolatos célokból gyűjti és használja fel a Darwin’s– annak felmérésére, meghatározására és jobb megértésére, hogy a Shell töltőállomásokon dolgozók milyen motivációk, személyes körülmények vagy egyéb befolyásoló tényezők alapján döntenek a töltőállomáson végezhető munkakörök elvégzése mellett.

A Kutatás résztvevői esetében az alábbi adatokat fogja a Darwin’s összesíteni, elemezni és értékelni:

·         A Kutatásban való részvételre való alkalmasság értékelése – ebben a szakaszban az. 1. számú Mellékletben csatolt kérdőív segítségével a következő adatok kitöltésére kérjük meg, mint az Ön életkora, telefonos elérhetősége, munkaköre, munkavégzésének helye (melyik Shell töltőállomás), a töltőállomás nyitva tartása és hogy hány éve dolgozik Shell töltőállomáson. Tájékoztatjuk, hogy ezek a személyes adatok kizárólag a Kutatásban résztvevő természetes személyek kutatási mintájának összeállítása céljából, a megfelelő összetételű kutatási csoportkiválasztásához kerülnek kezelésre és kiértékelésre, és amennyiben Önt nem választjuk be a Kutatásba, akkor az Ön által kitöltött kérdőív és a személyes adatai 2018. augusztus 31-vel törlésre kerül nyilvántartásunkból.

·         A Kutatásban résztvevők regisztrációja –gyűjtünk és kezelhetünk olyan adatokat, mint pl. az Ön neve és mobiltelefonszáma.

 

Személyes adatait az alábbi célokra használhatjuk fel:

  • a Kutatás keretében folyó kutatás elvégzése;
  • a Kutatás (anonimizált és összesített) eredményeinek átadása a Shell Hungary zRt. részére, majd a Kutatás (anonimizált és összesített) eredményeinek (akár marketing célú) népszerűsítése és terjesztése a Shell Hungary zRt. által;
  • az Ön által benyújtott kérdések és kérések megválaszolása;
  • a résztvevők jelentkezésének feldolgozása és a Kutatásban való részvétel adminisztrációja;
  • a Kutatással kapcsolatos problémák megelőzése és megoldása;
  • a Kutatás potenciális, illetve tényleges résztvevőivel való kapcsolattartás.

 

Ön bármikor beszüntetheti a Kutatásban való részvételét azzal, hogy nem fogadja el kiválasztása esetén a mélyinterjúra való felkérést vagy ír az alábbi email címre: shellkutatas2018@darwins.hu

 

A személyes adatok átadása

Az összegyűjtött személyes adatokat a Darwin’s nem adja át semmilyen harmadik félnek semmilyen célból – beleértve többek között a Shell Hungary zRt-t is.

A jelen Adatkezelési Szabályzatban rögzítetteken kívül semmiféle személyesen azonosítható adatot nem adunk át az Ön engedélye nélkül, kivéve, ha erre törvény szerint jogosultak vagy kötelesek vagyunk (például ha azt jogi eljárás előírja, vagy csalás illetve egyéb bűncselekmény megelőzése céljából kötelesek vagyunk átadni), vagy úgy véljük, hogy erre a jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk vagy felhasználóink/ügyfeleink vagy más személyek jogainak, tulajdonának vagy személyes biztonságának a megóvása és/vagy védelme érdekében szükség van.

 

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait?

Személyes adatait kizárólag a Kutatáskielemzésének befejezéséhez szükséges ideig őrizzük meg, így:

·         ha Önt nem választottuk be a Kutatásba, úgy a személyes adatait 2018. augusztus 31-én töröljük;

·         ha Ön beválasztásra kerül a Kutatásba, az annak során a tudomásunkra jutott valamennyi Önnel kapcsolatos információ anonimizálásra kerül2018. december 31-ig bezárólag, illetve ezzel a nappal az Ön személyes adatai is törlésre kerülnek nyilvántartásunkból.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A Darwin’s szervezetén belül az adatokhoz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek feladatkörébe tartozik az interjúk lefolytatása és a Kutatás működtetése, fejlesztése, ellenőrzése, akik kizárólag a Darwin’s munkatársai, alvállalkozói lehetnek.

 

Az Ön jogai – az adatok pontosítása

Ön bármikor hozzáférhet a személyes adataihoz és módosíthatja, frissítheti őket, vagy dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem vesz részt a Kutatásban. A következő emailcímen léphet velünk kapcsolatba: shellkutatas2018@darwins.hu

Önnek jogában áll hozzáférni a személyes adataihoz, vagy az adatok helyesbítését kérnie. Emellett tájékoztatjuk Önt – ha ilyen kérelmet előterjeszt – az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen fajta adatokat kezelünk az említett célokból, hogy milyen típusú címzetteknek adtuk ki az Ön személyes adatait, és milyen szempontok alapján határozzuk meg a személyes adatok megőrzésének az időtartamát.

 

Az Ön jogaijogérvényesítési lehetőségei

Ön kérelmezheti a Darwin’s-nál (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak - kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az Ön ilyen kérelmét megvizsgáljuk, és a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 nap alatt írásban megválaszoljuk.

Az Infotv. 21.§-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Az Ön erre vonatkozó kérelmét megvizsgáljuk, és a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt írásban megválaszoljuk.

 

Kérjük, fenti igényeiről az alábbi elérhetőségeken értesítsen bennünket:

       a shellkutatás2018@darwins.hu címre küldött e-mail üzenetben;

       a 06-30-4500962-es telefonszámon;

       az 1301 BUDAPEST, PF. 51. címre küldött levélben.

 

Abban az esetben, amennyiben kérelmének nem adunk helyt, lehetősége van

·         a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefonszám: (+36) 1 391 1400

honlap címe: http://www.naih.hu           

·         peres eljárást kezdeményezni. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet a Darwin’s felé eljuttatnia a panaszt.

 

A személyes adatok biztonsága

Adatainak megfelelő védelme, az illetéktelen hozzáférés és a helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Darwin’s rendelkezik a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és belső szabályozással. Adatainak megőrzése, kezelése, tárolása és feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvényben megfogalmazott adatbiztonsági követelmények betartásával történik.

Az Ön adatainak biztonságát különösen a következő eszközökkel védjük:

- titkosított csatornán való kommunikációval;

- az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (pl. csak azon alkalmazottak férhetnek hozzá, akik feladatkörének ellátásához ez szükséges).

 

1. sz. Melléklet

Kérdőív

 

Név:

Telefonos elérhetőség:

Életkor:

Melyik városban dolgozik:

Mióta dolgozik Shell töltőállomáson:

Milyen munkakörben dolgozik:

0-24 vagy 6-22 órás nyitva tartású töltőállomáson dolgozik:

Adatait az alábbi linken töltheti ki legkésőbb 2018. július 31. napjáig: www.darwins.hu/lendulet

 

2. sz. Melléklet

A „Shell-Lendület” Kutatással kapcsolatban a Darwin’s az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név: Hajnalné Szvetelszky Zsuzsanna e.v.

Cím: … Budapest 1132, Kresz Géza u. 27.

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: kutató, elemző

Név: Acala Kft.

Cím: … 2100, Gödöllő, Ádám utca 45.

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: kutató, elemző

Név: Makáry Kft.

Cím: … 2600 Vác, Attila u. 5/a

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: kutató, elemző

Név: Meroe Bt.

Cím: … 1022 Budapest, Fillér u. 68.

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: kutató, elemző

Név: Kovács Balázs ev.

Cím: … 1222 Budapest, Dankasirály u. 17.

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: kutató, elemző